Internasjonale Sosialister

INTERNASJONALE SOSIALISTER er en revolusjonær sosialistisk organisasjon tilknyttet søsterorganisasjoner i andre land gjennom International Socialist Tendency.

Internasjonale Sosialister er med i Rødt. Vi vil bygge Rødt fordi det trengs et bredt, åpent, radikalt venstreparti som kan målbære de viktigste politiske sakene i vår tid på en prinsippfast måte.

Det trengs et parti som konsekvent er mot Vestens imperialistiske kriger.

Det trengs et parti som er konsekvent for miljø og som virkelig vil gjøre noe med den globale oppvarmingen.

Det trengs et parti som er konsekvent mot nyliberalisme.

Det trengs et parti som er konsekvente og kompromissløse antirasister, som er krystallklare mot muslimhets.

Det trengs et parti som konsekvent avviser og bekjemper kvinneundertrykking, homohets og alle andre former for diskriminering.

Rødt må orientere seg mot arbeiderklassen og fagbevegelsen. Partiet må alltid støtte arbeidere i kamp, og alltid sette disse kampene inn både i en nasjonal og internasjonal sammenheng.

Vi må bli flere og slåss for større oppslutning. Det betyr at vi aktivt må forholde oss til bevegelser og grupper som i dag ikke nødvendigvis ser på Rødt som et alternativ, og gå i dialog med dem.

Rødt må både utfordre og samarbeide både med resten av venstresida og nyere sosiale bevegelser. I alle saker der det er mulig må vi ta initiativ til, eller delta i felles fronter, aksjoner, kampanjer og lignende. Vi må finne fram til felles grunnlag for dette samarbeidet. Samtidig må vi aldri skjule uenigheter med dem vi samarbeider med. På den måten kan andre se hva vi står for og hvordan vi jobber. Gjennom slike enhetsfronter kan vi vinne arbeiderklassen til revolusjonær politikk.

Internasjonal solidaritet og anti-rasisme må være et fundament for partiet. Vi vil ha et fargerikt parti, også i den forstand at Rødt må reflektere den multietniske og flernasjonale arbeiderklassen i dagens Norge. Dette vil være avgjørende for Rødts utvikling. Uten å organisere blant de mest undertrykte i dagens Norge, kan ikke partiet på sikt fylle sin rolle som et virkelig solidarisk venstreparti.

Partiet må bygges på et demokratisk grunnlag. Det krever at det utvikles en demokratisk og inkluderende partikultur, der medlemmene reelt bestemmer. Et slikt parti må bestå av aktive medlemmer. Medlemmene må skoleres, og det må etableres et klima der man dyktiggjør hverandre, og der det er rom for uenigheter. Meningsbrytning er en forutsetning for å kunne utvikle riktig politikk.

Demokrati er mer enn å stemme i valg. Reelle forandringer til det bedre kommer nedenfra, og et ekte demokrati krever at folk engasjerer seg, ofte på tross av det som er bestemt i styre og stell. Derfor ønsker vi et Rødt som kan fungere som organisator for sosiale bevegelser og konkrete aksjoner og kamper. I alle de andre partiene, er stortingsgruppene og andre folkevalgte de som faktisk bestemmer. Rødts folkevalgte må være underlagt medlemsdemokratiet. Vi ønsker et parti der parlamentarisk arbeid er en integrert del av partiets aktivitet, og ikke en virksomhet for seg.

Det haster å bygge Rødt. Flertallet av medlemmene i fremtidens sosialistiske parti har fremdeles ikke sluttet seg til partiet. Bli med oss og bygg det!

Om IS

Kapitalismen er et system ute av kontroll. Selv ikke de rike og mektige som tjener på det, er i stand til å styre utviklingen. I stedet er de tvunget til å gjøre det som sikrer makten og profitten deres på kort sikt. Derfor er den globale kapitalismen i sin natur brutal og umenneskelig. Et system basert på konkurranse, utbytting og profittjag fører uunngåelig til krig, fattigdom, sult og undertrykking. Derfor står vi også på randen av økologisk katastrofe.

IS vil ha en verden der mennerskers behov settes i stedet for kapitalistenes profittjag. Det er bare mulig dersom folk selv tar makten fra de som har den i dag, og styrer samfunnet demokratisk.

Elitene vil ikke gi fra makten frivillig. De er villige til å bruke våpen og gå til krig for å beholde den. Et samfunn styrt nedenfra forutsetter derfor revolusjon, at de undertrykte organiserer seg og skaper sine egne, demokratiske organer for å styre.

Over hele verden har det store flertallet felles interesser i å kjempe for forbedringer, og for å avskaffe kapitalismen. Arbeiderklassen står i en særstilling, fordi de kan ta kontroll over kjernen i den kapitalistiske økonomien – produksjonen av varer og tjenester.

Kapitalismen er et globalt system, og sosialismen og kampen for den må være internasjonal. Bare en verdensomspennende omveltning kan gjøre endelig slutt på århundrer av undertrykking og lidelse, og skape muligheten for en fredelig verden der alles grunnleggende behov kan tilfredsstilles.

Vi vil bekjempe kapitalismens oppsplitting av folk på grunnlag av nasjonalitet. Følgelig er vi for åpne grenser og mot all innvandringskontroll, som alltid fungerer rasistisk.