Statement of the Revolutionary Socialists of Egypt in Polish, Danish, Spanish & Kurdish

Monday 14th February 2011

Polish version:
 

Oświadczenie Rewolucyjnych Socjalistów, Egipt

Chwała męczennikom! Zwycięstwo rewolucji!

To, co dzieje się dziś, to najpotężniejsza rewolucja ludowa w historii naszego kraju i całego świata arabskiego. Ofiara naszych męczenników położyła fundament pod naszą rewolucję i przełamaliśmy barierę strachu. Nie cofniemy się, aż zostaną zniszczeni zbrodniczy „przywódcy” i ich zbrodniczy system.

Odejście Mubaraka to pierwszy, a nie ostatni krok rewolucji

Przekazanie dyktatorskiej władzy Omarowi Sulejmanowi, Ahmedowi Szafikowi i innym akolitom Mubaraka oznacza dalsze trwanie starego systemu. Omar Sulejman to przyjaciel Izraela i Ameryki, któremu większość czasu zajmują wizyty w Waszyngtonie i Tel Awiwie, i który wiernie służy ich interesom. Ahmed Szafik to bliski przyjaciel Mubaraka i jego wspólnik w tyranizowaniu, ucisku i ograbianiu ludu egipskiego.

Bogactwo kraju należy do ludu i musi do niego wrócić

Przez ostatnie trzy dekady despotyczny reżim podarował największe przedsiębiorstwa w kraju małej grupce liderów biznesowych i zagranicznym korporacjom. Ponad 90% bogactwa kraju znajduje się w ręku 100 rodzin. Zyskali monopol na bogactwo ludu egipskiego dzięki polityce prywatyzacji, uzurpacji władzy i powiązaniom z Kapitałem. Uczynili większość Egipcjan biednymi, pozbawili ich ziemi i pracy.

Należy zwrócić ludowi fabryki, które zaniedbano i sprzedano za nędzne grosze

Pragniemy nacjonalizacji przedsiębiorstw, ziemi i mienia zrabowanego przez tę klikę. Tak długo, jak nasze zasoby pozostaną w ich rękach, likwidacja reliktów reżimu pozostanie niemożliwa. Niewola ekonomiczna to druga twarz tyranii politycznej. Nie poradzimy sobie z bezrobociem i nie osiągniemy zapewniającej godne życie płacy minimalnej, jeśli nie wyrwiemy bogactwa z rąk tego gangu i nie zwrócimy go ludowi.

Nie zgodzimy się na rolę psów łańcuchowych Ameryki i Izraela

System nie jest sam. Dyktator Mubarak był sługusem i klientem, działającym bezpośrednio na rzecz interesów Ameryki i Izraela. Egipt funkcjonował niczym kolonia Ameryki, bezpośrednio uczestnicząc w blokadzie narodu palestyńskiego, otwierając Kanał Sueski i przestrzeń powietrzną Egiptu dla okrętów wojennych i samolotów bojowych, niosących śmierć i zniszczenie Irakijczykom, oraz sprzedawał za nędzne grosze gaz do Izraela, jednocześnie tłamsząc Egipcjan wygórowanymi cenami. Rewolucja musi doprowadzić do przywrócenia Egiptowi niepodległości, godności i przywództwa w regionie.

Ta rewolucja jest rewolucją ludową

To nie rewolucja elity, partii politycznych czy ugrupowań religijnych. Ta rewolucja należy do młodzieży, studentów, pracowników i biednych w Egipcie. W ostatnich dniach wielu przedstawicieli elit, partii i tak zwanych ludzi-symboli usiłuje wypłynąć na fali rewolucji i dokonać jej kidnapingu, odbierając ją tym, do których prawowicie należy. Jedynym symbolem pozostają męczennicy naszej rewolucji oraz młodzi, którzy wykazali się niezłomnością na jej barykadach. Nie pozwolimy uzurpatorom przejąć kontroli nad naszą rewolucją ani też twierdzić, że nas reprezentują. Będziemy reprezentować się sami i będziemy reprezentować naszych męczenników, których zabito i których krwią opłacone jest wyzwolenie od obecnego systemu.

Armia ludowa jest armią, która broni rewolucji

Wszyscy zapytują: Czy armia stoi po stronie ludu, czy też przeciwko niemu?

Armia nie stanowi jednolitego bloku. Szeregowi żołnierze i niżsi oficerowie mają te same interesy, co masy. Natomiast wyżsi oficerowie to ludzie Mubaraka, starannie wyselekcjonowani by bronili jego reżimu korupcji, zbytku i tyranii. Stanowią integralną składową systemu.

Armia nie jest już armią ludu. To nie ta sama armia, która w październiku 1973 r. pokonała syjonistycznego wroga. Dzisiejsza armia ma bliskie związki ze Stanami i z Izraelem. Jej rolą jest ochrona Izraela, nie zaś ochrona ludu. Pragniemy rzecz jasna wygrać poparcie szeregowych żołnierzy dla rewolucji. Nie możemy jednak oszukiwać się hasłem „armia jest po naszej stronie”. Ta armia albo bezpośrednio zdławi demonstracje, albo też odbuduje policję, która wypełni tę rolę.

Jak najszybciej zbudować komitety rewolucyjne

Ta rewolucja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że na ulice wyjdzie taka liczba ludzi. Nikt nie spodziewał się, że Egipcjanie tak odważnie stawią czoła policji. Nikt nie może powiedzieć, że nie zmusiliśmy do wycofania się dyktatora. Nikt nie może powiedzieć, że na Middan el Tahrir nie doszło do zmiany.

Potrzebą chwili jest wysunięcie postulatów społeczno-ekonomicznych jako części naszych żądań, tak by ci, którzy pozostali w domu, wiedzieli, że walczymy także o ich prawa. Musimy zorganizować się w komitetach ludowych, które demokratycznie i oddolnie powołają komitety wyższego szczebla. W powołanych przez nie komitetach wyższego szczebla muszą znaleźć się delegaci reprezentujący wszystkie tendencje. Musimy wyłonić najwyższy komitet ludowy, który będzie nas reprezentował i któremu będziemy mogli zaufać. Wzywamy to tworzenia komitetów ludowych na Middan el Tahrir i we wszystkich miastach Egiptu.

Wezwanie do pracowników egipskich: Zasilcie szeregi naszej rewolucji

Demonstracje i protesty odegrały kluczową rolę dla wybuchu i przetrwania naszej rewolucji. Dziś potrzeba nam udziału pracowników. To oni mogą przypieczętować los reżimu – nie tylko uczestnicząc w demonstracjach, lecz również organizując strajk generalny we wszystkich najważniejszych gałęziach przemysłu i wielkich korporacjach.

Reżim być może zdoła przeczekać pikiety i demonstracje w najbliższych dniach i tygodniach, lecz nie przetrwa nawet kilku godzin, jeśli pracownicy sięgną po broń w postaci strajku. Strajk na kolei, strajk w transporcie publicznym, strajk na lotniskach, strajk w wielkich kompaniach przemysłowych! Pracownicy egipscy! Za zrewoltowaną młodzież, za krew naszych męczenników, umocnijcie szeregi rewolucji i wykorzystajcie swą siłę, a zwycięstwo będzie należeć do nas!

Chwała męczennikom!
Precz z systemem!
Cała władza w ręce ludu!
Zwycięstwo rewolucji!

Tłumaczenie: Paweł Michał Bartolik.

Danish version

Erklæring fra Revolutionære Socialister i Egypten
Revolutionære Socialister i Egypten udsendte 6. februar følgende erklæring.

Æret være martyrerne!
Sejr til revolutionen!

Hvad der sker i dag er den største folkelige revolution i vores lands og hele den arabiske verdens historie. Vore martyrers ofre har opbygget vores revolution, og vi er brudt igennem alle frygtens barrierer. Vi stopper ikke, før de kriminelle 'ledere' og deres kriminelle system er ødelagt.
Mubaraks afgang er det første skridt, ikke det sidste skridt i revolutionen

Overdragelse af magten til et diktatur under Omar Suleiman, Ahmed Shafiq og andre af Mubaraks kumpaner er en fortsættelse af det samme system. Omar Suleiman er en ven af Israel og USA, tilbringer det meste af sin tid mellem Washington og Tel Aviv og er en tjener, der er tro mod deres interesser. Ahmed Shafik er en nær ven af Mubarak og hans kollega i det tyranni, den undertrykkelse og den udplyndring, der er påtvunget det egyptiske folk.
Landets værdier tilhører folket og skal vende tilbage til det

Gennem de seneste tre årtier har dette tyranniske regime overdraget landets største ejendomme til en lille håndfuld virksomhedsledere og udenlandske selskaber. 100 familier ejer mere end 90 pct. af landets værdier. De monopoliserer det egyptiske folks værdier gennem privatiserings¬politik, plyndring af magt og alliancen med kapitalen. De har gjort flertallet af det egyptiske folk fattige, jordløse og arbejdsløse.
Fabrikker, der er ødelagt og solgt for en slik, skal gå tilbage til folket

Vi ønsker nationalisering af virksomheder, jord og ejendom, der er plyndret af denne flok. Så længe vore ressourcer forbliver i deres hænder, vil vi ikke være i stand til helt at slippe af med dette system. Økonomisk slaveri er den anden side af politisk tyranni. Vi vil ikke være i stand til at gøre noget ved arbejdsløsheden og sikre en rimelig mindsteløn til en anstændig tilværelse uden at tage folkets værdier tilbage fra denne bande.
Vi vil ikke acceptere at være vagthunde for USA og Israel

Dette system står ikke alene. Som diktator var Mubarak en tjener og underordnet, der direkte handlede af hensyn til USA's og Israels interesser. Egypten har fungeret som en amerikansk koloni, deltaget direkte i belejringen af det palæstinensiske folk, gjort Suez-kanalen og det egyptiske luftrum til frizoner for krigsskibe og kampfly, der ødelagde og dræbte det irakiske folk, og solgt gas til Israel, for en slik, mens de kvæler det egyptiske folk med stigende priser. Revolutionen skal genoprette Egyptens selvstændighed, værdighed og lederskab i regionen.
Revolutionen er folkets revolution

Dette er ikke elitens, politiske partiers eller religiøse gruppers revolution. Egyptens unge, studerende, arbejdere og de fattige er ejerne af denne revolution. I de seneste dage er en masse fra eliten, partier og såkaldte 'symboler' begyndt at forsøge at ride med på revolutionsbølgen og kapre den fra dens retmæssige ejere. De eneste symboler er vores revolutions martyrer og vore unge, der har været standhaftige på slagmarken. Vi vil ikke tillade dem at tage kontrol over vores revolution og hævde, at de repræsenterer os. Vi vil vælge at repræsentere os selv og repræsentere de martyrer, som blev dræbt, og hvis blod betalte prisen for at redde systemet.
En folkehær er den hær, der beskytter revolution

Alle spørger: "Er hæren med folket eller imod dem?" Hæren er ikke en samlet blok. Soldaters og underofficerers interesser er de samme som massernes interesser. Men de højtstående officerer er Mubaraks mænd, nøje udvalgt til at beskytte hans regime af korruption, rigdom og tyranni. De er en integreret del af systemet.

Denne hær er ikke længere folkets hær. Denne hær er ikke den hær, der slog den zionistiske fjende i oktober 73. Denne hær er tæt forbundet med USA og Israel. Dens rolle er at beskytte Israel, ikke folket. Ja, vi ønsker at vinde soldaterne for revolutionen. Men vi må ikke lade os narre af parolen om, at "hæren er på vores side". Hæren vil enten undertrykke demonstrationerne direkte, eller omstrukturere politiet til at spille denne rolle.
Dan revolutionære råd hurtigst muligt

Denne revolution har overgået vore største forventninger. Ingen forventede at se så mange. Ingen forventede, at egypterne ville være så modige over for politiet. Ingen kan sige, at vi ikke tvang diktatoren på tilbagetog. Ingen kan sige, at der ikke skete et skift på Middan el Tahrir.

Hvad vi har brug for lige nu er at presse på for at gøre de sociale og økonomiske krav til en del af vore krav, så at den person, der sidder i sit hjem, ved, at vi kæmper for deres rettigheder. Vi har brug for at organisere os i folkekomiteer, der vælger dets højere råd demokratisk og fra neden. Disse råd skal danne et højere råd, som omfatter delegerede fra alle tendenser. Vi skal vælge et højere råd af mennesker, der repræsenterer os, og som vi har tillid til. Vi opfordrer til dannelsen af folkelige råd i Middan Tahrir og i alle byer i Egypten.
Opfordring til egyptiske arbejdere om at slutte sig til revolutionen

Demonstrationerne og protesterne har spillet en central rolle i at antænde og fortsætte vores revolution. Nu har vi brug for arbejderne. De kan besegle regimets skæbne. Ikke kun ved at deltage i demonstrationerne, men ved at organisere en generalstrejke i alle de vitale industrier og store koncerner.

Regimet har råd til at vente i dage og uger på, at sit-ins og demonstrationer stopper, men det kan ikke holde mere end nogle få timer, hvis arbejderne bruger strejker som våben. Strejk ved jernbanerne, i den offentlige transport, lufthavnene og de store industrivirksomheder! Egyptiske arbejdere! På vegne af den oprørske ungdom, og på vegne af vore martyrers blod, slut jer til revolutionen, brug jeres magt og sejren vil være vores!

Æret være martyrerne!
Ned med systemet!
Al magt til folket!
Sejr til revolutionen!

Spanish version

Declaración del grupo Socialismo Revolucionario, Egipto

Por Grupo Socialismo Revolucionario. Organización hermana de En lucha en Egipto. Lo que está ocurriendo hoy es la revolución más grande en la historia de nuestro país. Es más, es la revolución más grande en la historia de toda la región árabe. La revolución se intensifica y se expande cada vez que hay un nuevo mártir. Hemos superado todas las barreras del miedo y no daremos marcha atrás hasta que caiga este sistema podrido con todos sus símbolos, sus líderes y sus políticas criminales.

La salida de Mubarak es el primer paso, no el último de la revolución.
El traspaso del poder a una dictadura bajo Omar Suleiman, Ahmed Shafík u otros compinches de Mubarak es exactamente la continuación del mismo sistema. Omar Suleiman es el hombre de Israel y Estados Unidos en Egipto, pasa la mayor parte de su tiempo entre Washington y Tel Aviv, y es un siervo fiel a sus intereses. Ahmed Shafik es un amigo cercano de Mubarak y su colega en la tiranía, la opresión y el saqueo del pueblo egipcio.

La riqueza del país pertenece al pueblo y debe volver a él.
Durante las últimas tres décadas, este régimen corrupto y tirano transformó todo el pueblo en un dominio de bienes que pertenecen solo a un puñado de líderes empresarios y empresas extranjeras. Tan solo 100 familias poseen más del 90% de la riqueza del país, monopolizan la riqueza del pueblo egipcio a través de políticas de privatización, el saqueo del poder y la alianza con el capital. Han convertido a la mayoría de la población egipcia en pobres, sin tierra y desempleados.

Las fábricas hundidas y malvendidas deben volver a ser del pueblo.
Tenemos que nacionalizar las empresas, la tierra y los bienes robados por esta pandilla. No podremos deshacernos de este sistema mientras ellos controlen nuestros recursos y nuestra riqueza. La tiranía económica es la otra cara de la tiranía política. No seremos capaces de enfrentarnos al desempleo y conseguir un salario mínimo justo sin restaurar a la gente la riqueza que se llevó este grupo.

No aceptaremos ser los perros guardián de Estados Unidos e Israel.
Este sistema no está solo, el dictador Mubarak era un servidor y cliente que actuaba directamente en interés de Estados Unidos e Israel. Transformó Egipto en una colonia americana, participó directamente en el bloqueo sobre el pueblo palestino, hizo del Canal de Suez y el espacio aéreo egipcio campos libres para los buques de guerra y aviones de combate que destruyeron y mataron al pueblo iraquí, y vendió gas egipcio a Israel a muy bajo coste, mientras asfixiaba al pueblo egipcio con precios cada vez más altos. La revolución debe devolver a Egipto la independencia, la dignidad y el liderazgo en la región.

Nuestra revolución es popular
No es una revolución de las élites, ni de los partidos políticos o grupos religiosos. La juventud de Egipto, los estudiantes, los trabajadores y los pobres son los dueños de esta revolución. En los últimos días, una gran cantidad de élites, partidos y los que se autodenominan “símbolos” han comenzado a tratar de subirse a la ola de la revolución para robarla de sus legítimos propietarios. Los únicos símbolos son los mártires de nuestra revolución y nuestros jóvenes que siguen firmes en el frente. No vamos a permitir que estos “Señores” tomen el control de nuestra revolución y decir que nos representan. Nosotros elegimos quién nos representará y a los que dieron su vida por la revolución.

Un ejército popular es el ejército que protege la revolución.
Todo el mundo se pregunta: “¿Está el ejército con el pueblo o contra ellos?”. El ejército no es un solo bloque. Los intereses de los soldados y oficiales de menor rango son los mismos que los intereses de las masas. Pero los altos mandos son hombres de Mubarak, elegidos cuidadosamente para proteger a su régimen de corrupción, riqueza y tiranía. Son una parte integral del sistema.

Este ejército ya no es el ejército del pueblo. Este ejército no es el que derrotó al enemigo sionista en octubre 73. Este ejército está estrechamente ligado a Estados Unidos e Israel. Su función es proteger a Israel, no al pueblo. Sí queremos ganar a los soldados para la revolución. Pero no debemos dejarnos engañar por consignas como “el ejército está de nuestro lado”. El ejército o bien reprimirá las manifestaciones directamente, o reestructurará la policía para que desempeñe este papel.

Formemos consejos revolucionarios con urgencia.
Esta revolución ha superado todas nuestras expectativas. Nadie esperaba ver esta cantidad de gente. Nadie esperaba que el pueblo egipcio fuera tan valiente ante la policía. Nadie puede negar que obligamos al dictador a echarse atrás. Nadie puede negar la transformación que ocurrió en Plaza Tahrir.

Lo que necesitamos ahora es impulsar las demandas socio-económicas como parte de nuestras demandas, para que la persona que está en casa sepa que estamos luchando por sus derechos. Tenemos que organizarnos en comités populares, que eligen a sus consejos superiores democráticamente, y desde abajo. Estos consejos deben formar un consejo superior que incluya a representantes de todas las tendencias. Tenemos que elegir a un consejo superior de personas que nos representen y en quiénes confiemos. Hacemos un llamamiento para la formación de consejos populares en Plaza Tahrir, y en todas las ciudades de Egipto.

Trabajadores de Egipto: unidos a las filas de la revolución.
Las manifestaciones y protestas han jugado un papel clave a la hora de impulsar y continuar nuestra revolución. Ahora necesitamos el apoyo de las y los trabajadores. Ellos pueden asegurar la caída del régimen. No sólo participando en las manifestaciones, sino organizando una huelga general en todos los sectores vitales y en las grandes empresas. El sistema puede darse el lujo de aguantar las concentraciones y manifestaciones durante días y semanas, pero no sobrevivirá ni horas si las y los trabajadores utilizan el arma de la huelga. Haced huelga en el transporte, en los aeropuertos, en todas las grandes empresas industriales, y sobre todo en el sector del petróleo y en el Canal de Suez. Trabajadores de Egipto, en el nombre de la juventud rebelde de Egipto, y en nombre de la sangre de nuestros mártires por la revolución, nos dirigimos a vosotros, ¡unidos a las filas de la revolución, utilizad vuestro poder y la victoria será nuestra!

Gloria a los mártires
Abajo el sistema
Todo el poder al pueblo
Victoria para la revolución
Los Comunistas Revolucionarios,
Plaza del Tahrir (Maidan Al-Tahrir) 1 de febrero de 2011

Kurdish version:

شۆڕشی میسر: بەیاننامەی سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەکانی میسر
★ سەربەرزی بۆ شەهیدەکان! سەرکەوتن بۆ شۆڕش!
ئەوەی ئەمڕۆ ڕوویداوە گەورەترین شۆڕشی جەماوەری یە لە مێژووی نیشتمانی ئێمدا و هەروەها لە سەرپاکی جیهانی عەرەبی بە گشتی. خۆبەختکردنی شەهیدەکانی ئێمە بووە هۆی پێکهاتنی شۆڕش و رووخانی قەڵای ترس و تۆقاندن. ئێمە هەرگیز ناگەرێینەوە بۆ دواوە تاوەکو سەرکردە تاوانبارەکان و سیستەمە خوێنڕێژەکەیان نەڕووخێنین.
★ ڕۆیشتنی موبارەک هەنگاوی یەکەمە، قۆناغی کۆتایی شۆڕش نی یە
تەسلیم کردنی دەسەڵاتی دیکتاتۆری بۆ عومەر سولێمان و ئەحمەد شەفیق و ئەوانی تری دەوروبەری موبارەک مانەوەو بەردەوامی هەمان نیزامە. تەواوی ژیانی عومەر سولێمان پیاوی ئەمریکا و ئیسرائیل بووە لە میسر، زۆربەی کاتەکانی لە نیوان واشنتۆن و تەلئەبیب بە سەر بردووە وەکو نۆکەرێکی بەوەفای بەرژەوەندی یەکانی ئەوان. ئەحمەد شەفیق برادەرێکی نزیکی موبارەک و ئاوەڵەکانی بووە لە زۆرداری و سەرکوت،چەوساندنەوە و تاڵانکردن و خۆسەپاندن بە سەر خەڵکی میسردا.
★ سامانی نیشتیمانی سەروەتی جەماوەرە، پێویستە بگەرێتەوە بۆ ئەوان
بە درێژایی سێ دەیەی ڕابردوو، ئەم ڕژێمە ستەمکارە ئەم وڵاتەی گەندەل کردووە زۆرترین سەروەت و سامانی ئەم وڵاتەی خستۆتە بەر دەستی دەستەیەکی بچووک لە سەرمایەداران و کۆمپانیای بیانی. ١٠٠ خێزان سامانەکەیان زیاترە لە ٩٠% ی سامانی نیشتیمانی. مۆنۆپۆلی تەواوی سامانی خەڵکی میسر یان کردوە لە ڕێگای سیاسەتی خسوسی کردنەوە. پاوانکردنی دەسەڵات و هاوپەیمانی سەرمایەداران. ئەمانە بونەتە هۆکارێک بۆ ئەوەی زۆربەی زۆری خەڵکی میسر هەژار و بێ خانەولانە و بێکار بن.
★ کارگە وێران بووەکان و فرۆشتنی زۆر هەرزان پێویستە بگەڕێتەوە بۆ جەماوەر
ئێمە دەمانەوێت کۆمپانیاکان خۆماڵی بکەینەوە، زەوی و خانووبەرە کە لە لایەن ئەم تاقمەوە دزراون. تاوەکو ئەو کاتەی ئەم سامانانە نەکەوێتەوە دەستی خۆمان، ئێمە بە هیچ شێوەیەک ناتوانین بە تەواوی رزگارمان بێت لەم سیستەمە. کویلەداری ئابووری شێوەیەکی ترە لە ستەمکاری سیاسی، ناتوانین ڕووبەرووی بێکاری ببینەوە و لایەن کەمی کرێی یەکسان بە دەست بێنین لە پێناوی ژیانێکی گونجاودا، بەبێ گەڕانەوەی سامانی خەڵک کەلە لایەن ئەم تاقمەوە دزراوە.
★ ئێمە لە ئەمرۆ بەدواوە چی تر ئەوە قەبوول ناکەین ببینە سەگی پاسەوانی ئەمریکاو ئیسرائیل
ئەم سیستەمە سەربەخۆ نییە، موبارەک دیکتاتۆرێکی بەکرێگیراوی و پاشکۆیە ڕاستەوخۆ کار دەکات لە پێناوی بەرژەوەندی ئەمریکا و ئیسرائیل. میسر وەکو کۆلۆنییەکی ئەمریکایە، ڕاستەوخۆ بەشدارە لە گەمارۆی ئابووری لە سەر خەڵکی فەلەستین،کەنالی سویس و فرۆکەخانەکانی میسری تەرخان کردووە بۆ پاپۆرە جەنگی یەکان و فرۆکە جەنگی یەکان بۆ لە ناوبردن و کوشتنی خەڵکی عێراق هەروەها فرۆشتنی گاز بە ئیسرائیل بە نرخێکی زۆر هەرزان،لە هەمان کاتدا خنکاندنی خەڵکی میسر بە بەرزبوونەوەی هەموو ڕۆژەی نرخی شتەکان. شۆڕش پێویستە سەربەخۆیی و شکۆمەندی و سەرۆکایەتی میسر بگێرێتەوە لە ناوچەکەدا.
★ شۆڕشەکەمان شۆڕشێکی جەماوەری یە
ئەمە شۆڕشی نوخبەکان، پارتە سیاسی یەکان، گروپە ئایینی یەکان نییە،لاوانی میسر، خوێندکاران، کرێکاران و هەژارانی میسر خاوەنی ئەم شۆڕشەن. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نوخبەکان، پارتە سیاسی یەکان ویستوویانە شۆڕش لە کاروانی خۆی داببرن و لە خاوەنی ڕاستەقینەی خۆی بفڕێنن. تەنها شەهیدان هێمای شۆڕشی ئێمەن، هەروەها لە گەل گەنجانی تێکۆشەری گۆڕەپانی مەیدانی خەبات. ئێمە ڕێگە بە وانە نادەین دەست بگرن بە سەر شۆڕشی ئێمەدا. هەروەها خۆیان دەردەخەن کە نوێنەری ئێمەن. ئێمە خۆمان نوێنەری خۆمان هەڵدەبژێرین، شەهیدەکان نوێنەرمانن کە خوێنی خۆیان بەخشی بۆ کۆتایی هێنان بەم نیزامە.
★ سوپای گەل، ئەو سوپایەیە کە شۆڕش دەپارێزێت
هەموو کەسێک دەپرسێ: "ئایا سوپا لە گەڵ جەماوەرە یاخود دژایەتی یان دەکات؟" سوپا تەنها یەک بلۆکی یەکگرتوو نی یە، سەرباز و دەرەجەدارانی بچووک هەمان بەرژوەندی جەماوەری ڕاپەریوویان هەیە، بەڵام دەرەجەدارانی گەورە پیاوی موبارەکن. بەشێوەیەکی زۆر هەستیاری ئەمەیان هەڵبژاردووە بۆ پاراستنی رژێم و گەندەلی،سامان و ستەمکاری. ئەمانە بەشێکی جیانەکراوەن لەم سیستەمە.
پێویستە ئەمەت لە بیر نەجێت، ئەم سوپایە سوپای گەڵ نی یە. ئەو سوپایە، ئەم لەشکرە نی یە کە لە ئۆکتۆبەری ساڵی ١٩٧٣ دا دوژمنی زایۆنیستی تێکشکاند. ئەم سوپایە بە توندی هاوبەشە لە گەل ئەمریکا و ئیسرائیل. دەورەکەی ئەوەیە ئیسرائیل بپارێزێت نەک گەڵی میسر. بەڵێ ئێمە پێویستمان بەوەیە سەربازان پەیوەست بن بە شۆڕشەوە. بەڵام نابێت ئێمە بەم دروشمە هەڵبخەلەتێین " سوپا لە بەرەی ئێمەدایە" سوپا یەکێک لەم دەورانە دەبینێت، یان سەرکووتی خۆپیشاندان دەکات بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یاخود دووبارە پۆلیس ئامادە دەکات ئەم دەورە ببینێت.

★ پێکهێنانی شوورا شۆڕشگێرەکان زۆر بە پەلە
ئەم شۆڕشە ئێمەی سەرسام کرد لەم چاوەروانی یە مەزنەدا. هیچ کەسێک پێشبینی ئەم ژمارە زۆرەی نەدەکرد. هەروەها هیچ کەسێک پێشبینی ئەوەی نەدەکرد میسری یەکان بەم شێوەیە بتوانن ئازا و چاونەترس بن بەرامبەر بە پۆلیس. هیچ کەسێک ناتوانێ بڵێت پاشەکشەمان بە دیکتاتۆر نەکردووە. هیچ کەسێک ناتوانێ بڵێت مەیدانی ئازادی گۆڕانی بە سەردا نەهاتووە.
هەر ئێستا ئێمە چیمان دەوێت، دەبێ فشار بەرین لە پێناوی داخوازی یە کۆمەڵایەتی و ئابووری یە کان کە بەشێکە لە داواکاری یەکانمان. هەتا ئەو کەسانەی کە لە ماڵەوەدا دانیشتوون دەزانن ئێمە تێدەکۆشین لە پێناوی مافەکانی ئەوانیشدا. ئێمە پێویستمان بەوە هەیە کە خۆمان ڕێکخراوکەین لە کۆمیتە جەماوەری یەکاندا بۆ هەڵبژێراو بۆ شوورا باڵا بە شێوەیەکی دیموکراتی و لە خوارەوەڕا. ئەم شوورایانە پێویستە پێکبێت لە شوورا باڵاکان، کە نوێنەری هەڵبژێراوی هەموو گرایشەکانی تێدا بێت. ئێمە پێویستە شوورا باڵاکانی جەماوەر هەڵبژێرین، ئەوانەی نوێنەرایەتی ئێمە دەکەن و باوەریان پێ دەکەین. ئێمە بانگەوازی پێکهێنانی شوورا جەماوەری یەکان دەکەین لە مەیدانی ئازادی و تەواوی شارەکانی میسر.
★ ئەی کرێکارانی میسر پەیوەست بن بە ڕیزی شۆڕشەوە
خۆپیشاندانەکان و ڕپێوانەکان دەورێکی گرنگیان بینیوە لە هێنانەجۆش و بەردەوامی شۆڕش. ئێستاش پێویستیمان بە کرێکارانە. ئەوان دەتوانن چارەنووسی ڕژێم دیاری بکەن و بی روخێنن. نەک تەنها بەشدار بن لە خۆپیشاندانەکان، بەڵکو لە پێناوی ڕێکخستنی مانگرتنی گشتی لە تەواوی شوێنە پیشەسازی یە سەرەکی یەکان و کۆمپانیا گەورەکان دا.
ڕژێم لە توانایدایە بەرگەی پێکدادان و خۆپیشاندانی چەند ڕۆژ و هەفتەیەک بگرێت. بەڵام ناتوانێت چەند سەعاتێک بمێنێتەوە ئەگەر کرێکاران مانگرتن وەکو چەکێک بە کاربهێنن. وەکو مانگرتنی کرێکارانی شەمەندەفەر، مانگرتنی کرێکارانی هاتوچۆ،مانگرتنی کرێکارانی فڕۆکەخانە و کۆمپانیا پیشەسازی یە گەورەکان!
بە ناوی لاوانی یاخیبووی میسرەوە،بە ناوی خوێنی شەهیدانەوە، بانگەوازی کرێکارانی میسر دەکەین پەیوەست بن بە ڕیزی شۆڕشەوە، هێزی خۆتان بێنە مەیدان و سەرکەوتن بۆ هەموومانە.
سەربەرزی بۆ شەهیدەکان …بروخێ ئەم نیزامە …هەموو دەسەڵاتێک بۆ جەماوەر …سەرکەوێ شۆڕش.
سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەکانی میسر – ١ی فێبریوەری ٢٠١١ - www.e-socialists.net
وەرگێڕانی لە ئینگلیزی یەوە: ئازاد ئارمان