Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

Turkish version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

IST: Tunuslu yığınları sonuna kadar destekliyoruz

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin (DSİP) de bir parçası olduğu Uluslararası Sosyalizm Akımı (International Socialist Tendency-IST), Tunus Devrimi'yle ilgili görüşlerini açıklayan bir açıklama yaparak, Bin Ali rejimini yıkan kitlelerin yanında olduklarını ifade etti.

Akım ayrıca, Tunuslu yığınlar sayesinde devrimin mümkün ve ulaşılabilir bir gelecek hâline geldiğini belirtti.
Uluslararası Sosyalizm Akımı'nın açıklamasının tam metni şöyle:

"Tunuslu yığınların zaferinin önemi, sadece Bin Ali'nin devrilmesinin başarılması ve 23 yıllık diktatörlüğün sona erdirilmesiyle sınırlı değil. Tunus Devrimi, son birkaç on yıl boyunca pek çok sağ kanat entelektüel tarafından dile getirilen, Arap yığınlarının devrimci bir değişimi gerçekleştirecek yetenekten yoksun olduğu iddiasının ve devrimlerin zamanının geçtiği fikrinin de tersini kanıtlıyor.

Bütün Tunus'a egemen olan yaygın öfke tekrar göstermiştir ki, kitleler tarihlerini kendileri yaparlar ve sınıf mücadelesinin varlığı bütün Arap dünyasında sürmektedir. Tunus Devrimi ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğinde, Fransa ve İngiltere gibi ikincil güçler tarafından da desteklenen ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'yı ...

Full statement

Serbian version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Saopštenje Internacionalne socijalističke tendencije povodom Tuniske revolucije

Značaj pobede tuniskih masa nije samo u uspešnom svrgavanju Bena Alija, čime su okončane 23 godine njegove diktature.

Tuniska revolucija pobija argumente koje su proteklih nekoliko decenija nudili mnogi desni intelektualci, prema kojima arapske mase nisu sposobne da postignu revolucionarne promene i da su revoluciji dani odbrojani.

Veliki bes narodnih masa koji je obuzeo čitav Tunis ponovo je dokazao da mase stvaraju sopstvenu istoriju i da je klasna borba živa širom arapskog sveta. Tuniska revolucija je takođe ozbiljno uzdrmala i lanac saveza kojim dominiraju SAD – ali kojim upravljaju i manje sile, poput Francuske i Britanije – čija je svrha da Bliski Istok i Severna Afrika drže pod kontrolom zapadnog imperijalizma, a da Izrael neometano može da tlači Palestince.

Revolucija je zbacila režim koji je održavao bliske veze sa Izraelom i koji su zapadne vlade i Svetska banka hvalile zbog lojalnog sprovođenja neoliberalnih „reformi". ...

Full statement

French version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Communiqué de l'IST sur la révolution tunisienne

L'importance de la victoire des masses tunisiennes ne se limite pas au renversement de Ben Ali mettant fin à 23 années de dictature.

La révolution tunisienne réduit à néant les discours répandus par de nombreux intellectuels de droite ces dernières décennies clamant que les masses arabes seraient incapables de réussir une transformation révolutionnaire et que le temps des révolutions étaient fini.

La colère populaire qui s'est emparée de toute la Tunisie vient de réaffirmer que ce sont les masses qui font leur propre histoire et que la lutte de classe est vivante dans tout le monde arabe. La révolution tunisienne a aussi porté un coup à la chaîne d'alliances dominée par les Etats-unis - mais aussi orchestrée par des pouvoirs moindres comme la France et la Grande-Bretagne - qui vise à garder le Moyen-orient et l'Afrique du Nord sous la coupe de l'impérialisme ...

Full statement

Polish version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Oświadczenie Tendencji Międzynarodowych Socjalistów
Tunezyjskiej Rewolucji

Znaczenie zwycięstwa mas tunezyjskich nie ogranicza się do skutecznego obalenia Ben Alego, kończącego 23 lata dyktatury.

Tunezyjska Rewolucja obala argumenty rozpowszechnione przez wielu prawicowych intelektualistów w ciągu ostatnich kilku dekad, że arabskie masy nie są w stanie osiągnąć rewolucyjnych zmian, i że czasy rewolucji już minęły.

Powszechny społeczny gniew, który przejął całą Tunezję potwierdził, że masy tworzą własną historię oraz że walka klasowa jest żywa w całym świecie arabskim.

Tunezyjska Rewolucja również wymierzyła cios w łańcuch sojuszy zdominowany przez Stany Zjednoczone, ale także zaaranżowany przez mniejsze mocarstwa, takie jak Francja i Brytania, który podtrzymuje stan poddaństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wobec zachodniego imperializmu i pozwala Izraelowi bezkarnie uciskać Palestyńczyków.

Rewolucja obaliła reżim ściśle powiązany z Izraelem i wychwalany przez zachodnie rządy i Bank Światowy za lojalną realizację neoliberalnych "reform". Tunezyjskie masy przeraziły arabskie klasy panujące. Jedno po drugim państwa arabskie pośpiesznie dokonały materialnych ustępstw w próbie ...

Full statement