Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

Statement of the Revolutionary Socialists of Egypt in Polish, Danish, Spanish & Kurdish

Monday 14th February 2011

Polish version:
 

Oświadczenie Rewolucyjnych Socjalistów, Egipt

Chwała męczennikom! Zwycięstwo rewolucji!

To, co dzieje się dziś, to najpotężniejsza rewolucja ludowa w historii naszego kraju i całego świata arabskiego. Ofiara naszych męczenników położyła fundament pod naszą rewolucję i przełamaliśmy barierę strachu. Nie cofniemy się, aż zostaną zniszczeni zbrodniczy „przywódcy” i ich zbrodniczy system.

Odejście Mubaraka to pierwszy, a nie ostatni krok rewolucji

Przekazanie dyktatorskiej władzy Omarowi Sulejmanowi, Ahmedowi Szafikowi i innym akolitom Mubaraka oznacza dalsze trwanie starego systemu. Omar Sulejman to przyjaciel Izraela i Ameryki, któremu większość czasu zajmują wizyty w Waszyngtonie i Tel Awiwie, i który wiernie służy ich interesom. Ahmed Szafik to bliski przyjaciel Mubaraka i jego wspólnik w tyranizowaniu, ucisku i ograbianiu ludu egipskiego.

Bogactwo kraju należy do ludu i musi do niego wrócić

Przez ostatnie trzy dekady despotyczny reżim podarował największe przedsiębiorstwa w kraju małej grupce liderów biznesowych i zagranicznym korporacjom. Ponad 90% bogactwa kraju znajduje się w ręku 100 rodzin. Zyskali ...

Full statement

Statement of the Revolutionary Socialists Egypt

Wednesday 9th February 2011

Glory to the martyrs! Victory to the revolution!
What is happening today is the largest popular revolution in the history of our country and of the entire Arab world. The sacrifice of our martyrs has built our revolution and we have broken through all the barriers of fear. We will not back down until the criminal "leaders" and their criminal system is destroyed.

Mubarak's departure is the first step, not the last step of the revolution

The handover of power to a dictatorship under Omar Suleiman, Ahmed Shafiq and other cronies of Mubarak is the continuation of the same system. Omar Suleiman is a friend of Israel and America, spends most of his time between Washington and Tel Aviv and is a servant who is faithful to their interests. Ahmed Shafik is a close friend of Mubarak and his colleague in the tyranny, oppression and plunder imposed on the Egyptian people.

The country's wealth ...


Full statement

IST Statement on the Tunisian Revolution

Thursday 27th January 2011

The importance of the victory of the Tunisian masses is not limited to the successful overthrow of Ben-Ali, ending 23 years of dictatorship.

The Tunisian Revolution refutes the arguments that had been disseminated by many right-wing intellectuals over the past few decades that the Arab masses are incapable of achieving revolutionary change, and that the times of revolution are over.

The wide popular anger that took over the whole of Tunisia has reaffirmed that the masses make their own history and that class struggle is alive all over the Arab world. The Tunisian Revolution has also struck a hammer blow to the chain of alliances dominated by the United States, but also orchestrated by lesser powers such as France and Britain, that keeps the Middle East and North Africa subject to Western imperialism and allows Israel to oppress the Palestinians with impunity.

The revolution has toppled a regime with close ...

Full statement

Portuguese version of the IST statement on Tunisia

Thursday 27th January 2011

Nota da TSl/IST sobre a Revolução Tunisiana

A importância da vitória das massas tunisianas não se limita ao bom êxito da derrubada de Ben Ali, acabando com 23 anos de ditadura.

A Revolução Tunisiana refuta os argumentos que tinham sido divulgados por muitos intelectuais de direita ao longo das últimas décadas de que as massas árabes são incapazes de buscar mudanças revolucionárias, e que os tempos da revolução se foram.

A grande revolta popular que tomou conta da Tunísia reafirma que as massas fazem sua própria história, e que a luta de classes está viva em todo o mundo árabe. A Revolução Tunisiana também golpeou a rede de alianças dominada pelos Estados Unidos, mas também sustentada por potências menores como a França e a Grã-Bretanha, que mantém o Oriente Médio e Norte da África sujeitos ao imperialismo ocidental e permitem a Israel oprimir os palestinos impunemente.

A revolução derrubou um regime ...

Full statement