Socialism From Below

The International Socialist Tendency (IST) is a current of revolutionary socialist organisations, based in different countries, which share a political outlook and seek to help each other by exchanging experience and practical support.

Find out more

Statement from the Revolutionary Socialists of Egypt on the Libya Intervention in Polish

Thursday 7th April 2011

Stanowisko egipskich socjalistów w sprawie Libii, obcej interwencji oraz kontrrewolucji

Oświadczenie wydane 20 marca 2011 przez grupę Rewolucyjni Socjaliści Egiptu dotyczące interwencji w Libii

W ponad miesiąc po wybuchu rewolucji libijskiej (podczas serii tajnych spotkań, na których omawiano sytuację w Libii) Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła nad Libią strefę zakazu lotów. Rada Bezpieczeństwa zdecydowała się na podjęcie interwencji militarnej jako swojego pierwszego kroku, nie poprzedzając go jakąkolwiek próbą dostarczania pomocy humanitarnej czy broni buntownikom. Swoją gotowość do podjęcia działań zbrojnych zgłosiło też kilka państw. Operacja rozpoczęła się wczoraj.
Arabskie reżimy, w szczególności kraje arabskiego Maghrebu, doświadczyły wyścigu zbrojeń z towarzyszącymi mu sojuszami ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, który dzielił ich jeden przeciw drugiemu. W toku tego procesu pieniądze ze sprzedaży nieprzetworzonej ropy, kontrolowane przez międzynarodowe monopole, wracały do regionu jako środki na zakup broni. Potwierdza to, że ogromne budżety zbrojeniowe - które kierowały ciężką pracę arabskiego ludu do kieszeni globalnych ...

Full statement

Statement from the Revolutionary Socialists of Egypt on the Libya Intervention

Friday 1st April 2011

More than a month after the outbreak of the Libyan Revolution, the UN Security Council (after discussion of the Libyan issue in secret meetings) has imposed a No-Fly Zone.

The Security Council has chosen military intervention as its first step, without even preceding it by attempts to provide humanitarian aid or weapons to the rebels. A number of states then announced their readiness to begin the military operations, which began yesterday.

The Arab regimes, and the Arab Maghreb countries in particular, have witnessed an arms race accompanied by the formation of alliances with the European Union and the United States which have set them one against the other. This process has brought money from crude oil, which is controlled by international monopolies, flowing back into the region again in order to buy arms. This confirms that the huge arms budgets, which directed the sweat and toil of the Arab ...

Full statement